Прейскурант цен на платные услуги

"Бұланды орталық аудандық ауруханасы" МКҚК бойынша

ұйымның төлемді негіздегі көрсетілетін қызмет тізімі

 

Перечень услуг, оказываемых организацией на платной основе

по ГККП  "Буландынская центральная районная больница"

 

№ п/п Қызметтің атауы / Наименование услуг Қызметтің бағасы, теңге / Стоимость услуги, тенге
1. Медициналық / Медицинские  
1.1 Лабораториялық талдаулар (науқастың сұрауынша)/ Лабораторные анализы (по инициативе больного)  
1 Гемоглобинді анықтау/Определение гемоглабина 150
2 Горяев камерасында лейкоциттерді есептеу Подсчет лейкоцитов в камере Горяева 170
3 тромбоциттерді есептеу / Подсчет тромбоцитов 290
4 Капиллярлық қан ұйытылу уақытын анықтау / Определение времени свертываемости капиллярной крови 110
5 СОЭ анықтау / Определение СОЭ 90
6 Малярия плазмодиумын анықтау / Обнаружение плазмодиума малярии/
малярийные паразиты
610
7 Анализ мазка "толстая капля" 310
8 Подсчет лейкоцитарной формулы 70
9 Қанның жалпы талдауы / Общий анализ крови (6 параметров) 300
10 Несеп Нечипоренко бойынша талдауы / Анализ мочи по Нечипоренко 260
11 Несептегі белокты анықтау (сапалы сынама) / Определение белка в моче (качественная
проба)
150
12 Несептегі белокты анықтау (сандық сынама) / Определение белка в моче
(количественная проба)
130
13 Несептегі өт пигменттерін анықтау / Определение желчных пигментов в моче 140
14 Несептегі глюкозаны анықтау (сапалы сынама)/ Определение глюкозы в моче
(качественная проба)
70
15 Қақырықтың жалпы талдауы / Общий анализ мокроты 480
16 туберкулездің микробактериясына қақырықты зерттеу / Исследование мокроты на микобактерию
туберкулеза
540
17 Несептің жалпы  талдауы / Общий анализ мочи 210
18 Дуоденалдық құрамды зерттеу / Исследование дуоденального содержимого 1160
19 Зимницкий бойынша несеп талдауы / Анализ мочи по Зимницкому 180
20 Нәжісті капрологияға зерттеу / Исследование кала на копрологию 370
21 Жасырын қанға нәжісті зерттеу / Исследование кала на скрытую кровь 90
22 Протромбиннің уақыты / Протромбиновое время 910
23 Фибриноген / Фибриноген 910
24 Протромбиндік комплекстің халықаралық қалыпты қатынасы / Определение международного
нормализованного отношения (МНО)
протромбинового комплекса
190
25 қан кету уақыты / Время кровотечения 630
26 Қан ұйылу уақыты / Время свертывания крови 740
27 Мочевинаны анықтау / Определение мочевины 200
28 Креатининді анықтау / Определение креатинина 290
29 Жалпы белокты анықтау / Определение общего белка 140
30 АлТ-ны  анықтау / Определение АлТ 110
31 АсТ-ны ақытау / Определение АсТ 100
32 Глюкозаны анықтау / Определение глюкозы 150
33 Жалпы холестеринді анықтау / Определение общего холестерина 110
34 Жалпы билирубинді анықтау / Определение общего билирубина 210
35 тура билирубинді анықтау / Определение прямого билирубина 210
36 С-рекативті белокты анықтау / Качественное определение С-реактивного
белка
80
37 Тимолдық сынама / Тимоловая проба 140
38 Амилазды анықтау / Определение амилазы 260
39 Морфологиялық қасиеті және қоздырғыш индентификациясымен кандида тобының  зеңдікке зерттеу / Исследование на грибы рода кандида с
изучением морфологических свойств и
идентификацией возбудителя
220
40 Қышымаға талдау / Анализ на чесотку 230
41 Зеңге талдау / Анализ на грибок 320
42 Гонореяға және дрождық зеңге жағындыны зерттеу / Исследование мазков на гонорею,
трихомониаз и дрожжевой грибок
320
43 Микрореакция / Микрореакция 170
44 Қан тобын және резус-факторға, антителдарға анықтау / Определение группы крови и
резус-фактора, наличие антител
260
1.2 Гинекологиялық қызметтер (басқа қаладан келген науқастарға арналған) / Гинекологические услуги ( для иногородних больных)  
1 Ұрықтануға қарсы дәрі-дәрмектерді жатырға енгізу / Введение внутриматочного противозачаточного устройства 950
2 Жатыр ішіндегі контрацептивті  алу / Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) 950
3 Жатыр мойыншағы эрозиясын коагуляциялау / Коагуляция эрозии шейки матки 910
4 Онкоциологияға жағынды алу / Забор мазка на онкоцитологию 250
1.3 Сылау / Массаж:  
1 Басты сылау / Массаж головы 270
2 бетті сылау / Массаж лица 270
3 Мойынды сылау / Массаж шеи 270
4 Жаға зонасын сылау / Массаж воротниковой зоны 270
5 Жоғарғы жақты сылау / Массаж верхней конечности 270
6 Жоғарғы жақты, иықты сылау / Массаж верхней конечности,надплечья 270
7 Иық буындарын сылу / Массаж плечевого сустава 270
8 Шынтақ буындарын сылау / Массаж локтевого сустава 270
9 Білек буындарын сылау / Массаж лучезапястного сустава 270
10 Қол ұшына және иықты сылау / Массаж кисти и предплечья 270
11 Кеудені сылау / Массаж  грудной клетки 270
12 Арқаны сылау / Массаж спины 270
13 Қарынды сылау / Массаж мышц передней брюшной стенки 270
14 белді сылау / Массаж поясничной области 270
15 Бел сегізкөзін сылау / 270
16 Табанды және сирақты сылау / Массаж стопы и голени 270
17 балаларды жалпы сылау / Общий массаж у детей 470
18 Ересекетерді жалпы сылау / Общий массаж у взрослых 870
1.4 Рентген (науқастың сұрауы бойынша) - ( Рентген (по инициативе больного)  
1 Кеуде органдарынның рентгенографиясы / Рентгенография  органов грудной 560
2 Кеуде органдарының рентгенографиясы (1 проекциялары) / Рентгенография органов грудной клетки (1 проекции) 630
3 Кеуде органынң рентгенографиясы (2 проекциялар) / Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) 940
4 Өңештің рентгенографиясы / Рентгенография и рентгенография пищевода 790
5 Рентгеноскопия  и рентгенография обзорная органов брюшной полости (одна проекция) 570
6 Бүйрек рентгенографиясы / Рентгенография почек (обзорная) 1300
7 Венаішінің рографиясы / Урография внутревенная 1300
8 Сан буындарының рентгенографиясы (1 проекциясы) /   Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) 470
9 Аяқ-қол рентгенографиясы / Ренгенография конечностей 550
10 табан рентгенографиясы / Рентгенография стопы 560
11 Мойыномыртқасының рентгенографиясы (1 проекцияда) / Рентгенография шейных позвонков в 1 проекции 550
12 Кеуде омыртқасының рентгенографиясы (1 проекцияда) / Рентгенография грудных позвонков в 1 проекции 550
13 Беломырқа рентгеноргафиясы (1 проекцияд) / Рентгенография поясничных позвонков в 1 проекции 550
14 Құйымшақ омыртқаларының рентгеноргафиясы (1проекцияда) / Рентгенография кретцовых,копчиковых позвонков в 1 проекции 560
15 Мұрын қуысының рентгенографиясы / Рентгенография пазух носа 300
16 Төменгі жақтың рентгеноргафиясы / Рентгенография нижней челюсти 300
1.5 Хирургиялық профиль: (Стационарға басқа жақтан келгендер, амбулаторлық науқастар үшін) / Хирургический профиль:( для иногородних, амбулаторных больных при обращении в стационар)  
1 Тырнақ пластинасын алу / Удаление /коррекция ногтевой пластинки 570
2 Гидроаденитті ашу / Вскрытие гидроаденита 970
3 Карбункулды ашу / Вскрытие карбункула 370
4 Іріңдеген мүйізгекті ашу / Вскрытие нагноившейся мозоли 370
5 Паронихияны ашу / Вскрытие паронихия 370
6 Флегмонаны ашу / Вскрытие флегмоны 640
7 Фурункулды ашу / Вскрытие фурункула 370
8 Простатаны сылау / Массаж простаты 550
9 Гипс таңғышын салу / Наложение гипсовой повязки 2240
10 Буын пункциясы / Пункция сустава 1680
11 Гипс таңғышын алу / Снятие гипсовой повязки 520
12 Лигатурды алу, тігісті алу / Снятие швов, удаление лигатур 410
13 Жараны хирургиялық бірінші өңдеу / Первичная хирургическая обработка раны 890
14 Байлап-таңу (пациенттің материалымен) / Перевязка (с материалами пациента) 130
1.6 УДЗ (науқастың сұрауымен) / УЗИ: (по инициативе больного)  
1 Гепатобилиопанкреатикалық облысына УДЗ (бауыр, өт қабы,    ұйқы безі,көкбауыр) /  УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 1600
2 Гинекологиялық УДЗ (трансабдоминалдық) / УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) 1000
3 Гинекологиялық УДЗ (трансвагиналдық) / УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) 1050
4 Балалардың гинекологиялық ауру кезіндегі УДЗ / УЗИ при гинекологических заболевниях у детей 1200
5 Жүктілік кезіндегі УДЗ / УЗИ при  беременности 1020
6 Бүйрек, бүйрекүсті,  қуықты, қуық асты безін, жұмыртқаны  УДЗ комплексті тексеру /  УЗИ комплексное почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы, яичек 1700
7 Балалардың бүйрек, бүйрекүсті,  қуықты, қуық асты безін, жұмыртқаны  УДЗ комплексті тексеру / УЗИ комплексное почек у детей , надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы, яичек 1800
8 Бүйрек және бүйрекүсіт безінің УДЗ /  УЗИ почек и надпочечников 900
9 Балалардың бүйрек және бүйрекүсіт безінің УДЗ / УЗИ почек и надпочечников у детей 800
10 Бүйрек, қуық асты безінің УДЗ / УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 700
11 Бүйрек, қуық асты безінің УДЗ  / УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи у детей 700
12 Қуық асты безі және  жұмыртқа УДЗ / УЗИ предстательной железы и яичек 850
13 Нәрестенің ішкі органдарының УДЗ / УЗИ внутренних органов новорожденного 1200
14 Сүт безінің УДЗ / УЗИ молочной железы 850
15 Лимфатикалық түйіндерінің УДЗ / УЗИ лимфатических узлов 800
16 Ұйқы безінің УДЗ / УЗИ щитовидной железы 760
17 Іш қуысының УДЗ / Ультрозвуковое исследование забрюшного пространства 460
18 Плевральді қуыс УДЗ / УЗИ плевральной полости 470
19 Жұмсақ тіннің УДЗ / УЗИ  мягких тканей 470
20 Сілекей безінің УДЗ / УЗИ  слюнных желез 470
1.7 Фихзиотерапиялық қызмет / Физиотерапевтические услуги  
1 Дарсонвализация / Дарсонвализация 310
2 Гальванизация / Гальванизация 280
3 УВЧ-терапия / УВЧ терапия 70
4 Ультрадыбыстық терапия / Ультрозвуковая терапия 270
5 Бернар токы / Токи Бернара 170
6 Ультрафиолеттік сәулелендіру / Ультрофиалетовое облучение 200
7 Соллюкс / Соллюкс 214
8 Теріүсті лазер өрнек / Накожный лазер узор 140
9 Озокерит / Озокерит 140
10 парафинмен емдеу / Парафинолечение 430
11 Азрозольтерапия, ингаляция / Аэрозольтерапия, ингаляция 240
12 Электрофорез / Электрофорез 280
1.8 Окулисттің қызметі / Услуги окулиста  
1 Мөлдір қабық үстіннің дефектілерін анықтау / Определение дефектов поверхности роговицы 130
2 Қылилық бұрышының обьективті және субьективті анықтау / Определение объективного и субъективного угла косоглазия 210
3 Көзәйнекті таңдау: күрделі коррекция / Подбор очков: сложная коррекция 510
4 Бактериологиялық талдауға жағынды алу (көру органдары) / Взятие мазка на бактериологический анализ (органы зрения) 410
5 Тонометрия / Тонометрия 440
6 Конъюктивасты иньекциясы / Инъекция подконъюнктивная 750
7 Инстилляция лекрственных веществ (глаз) 550
8 Өз үстінен бөгде затты алу / Удаление инородных тел с поверхности  глаза 1110
9 Көәйнек таңдау / Подбор очков 290
10 Көз жітілігін тексеру / Проверка остроты зрения 240
11 Көз деңгейін тексеру / Осмотр глазного дна 240
12 Офтольмоскопия / Офтальмоскопия 190
13 Периметрия / Периметрия 190
14 Көз жасы жолдарын жуу / Промывание слезных путей 860
1.9 Отоларинголог қызметі / Услуги отоларинголога  
1 ЛОР органдары (мұрын қуысы) абсцессін ашу / Вскрытие абсцесса (пазух) ЛОР органов 970
2 ЛОР органдары гематомасын ашу / Вскрытие гематомы ЛОР органов 970
3 Гаймор қуысының пункциясы / Пункция гайморовой  пазухи 1620
4 Гаймор қуысын жуу / Промывание гайморовой пазухи 1550
5 Евстахиев трубасын үрлеу / Продувание евстахиевой трубы 590
6 Мұрыннан бөгде затты алу / Удаление инородного тела из носа 610
7 Ауыз жұтқыншақ бөлімінен бөгде затты алу / Удаление инородного тела из ротоглотки 370
8 Құлақтың құлығын алу / Удаление серной пробки 630
9 ЛОР органдары фурункулын ашу / Вскрытие фурункула ЛОР органов 800
10 Мұрынның алдыңғы тампонадасы / Передняя тампонада носа 540
11 (ЛОР) Бактериологиялық талдауға жағынды алу / Взятие мазка на бактериологический анализ (ЛОР) 730
12 Көмекей ішіне құю / Внутригортанное вливание 455
13 Құлаққа турунда салу туалеті / Туалет уха с введением турунды 523
14 Таңдай бадамша безінің шұңқырын жуу / Промывание лакун небных миндалин 450
15 Мұрын шырыштысынның анемизациясы / Анемизация слизистой носа 1280
1.10 Электрокардиограмма (науқастың сұрауы бойынша) Электрокардиограмма (по инициативе больного)  
1 Электрокардиограмма / Элекрокардиограмма 620
1.11 Дуоденалдық зондылау / Дуоденальное зондирование  
1 Дуоденалды зондылау / Дуоденальное зондирование 1400
1.12 Флюорография (басқа қаладан келгендер үшін) / Флюрография  (для иногородних больных)  
1 Флюорграфия / ФлюоргрФлюрография   350
1.13 Стоматологиялық қызмет / Стоматологические услуги  
1 Кеңес: Стоматологтың / Консультация: Стоматолога 320
2 Тісті алу, қарапайым / Удаление зуба, простое 690
3 Тісті алу, күрделі / Удаление зуба, сложное 1030
4 Тіс алу, 3-4 қимылды / Удаление зуба, 3-4 ст подвижности 570
5 Цементтік пломбалап, тісжегі үстін емдеу / Лечение поверхностного кариеса завершенное пломбой цементной 1080
6 Цементтік пломбалап ортаңғы тісжегін емдеу / Лечение среднего  кариеса завершенное пломбой цементной 1160
7 Цементтік пломбалап, терең тісжегіні емдеу / Лечение глубокого  кариеса завершенное пломбой цементной 1090
1.14 Басқа қызметтер / Прочие услуги  
1 Жылдық медициналық тексеру / Медицинский осмотр годовой 2800
2 Басқа жерден келгендерді медициналық тексеру / Медицинский осмотр для иногородних граждан 3060
3 Әйелдердің жартыжылдық мед.тексеру Медицинский осмотр полугодовой для женщин 1490
4 (Әйелдер) Білім қызметкерлерін мед.тексеру / Медицинский осмотр для работников образования (женщины) 2620
5 (Еркектер) Білім қызметкерлерінің мед.тексеруі / Медицинский осмотр для работников образования (мужчины) 2200
6 Қару ұстауға рұқсат анықтамасын алу / Получение справки на право ношения оружия 2870
7 Психиатрдың анықтамасы / Справка психиатра 551
8 наркологтың анықтамасы / Справка нарколога 1719
9 Кезекшілік алдындағы зертеу / Предсменное обследование 1160
10 Қандағы алкоголь тесті / Тест на содержание алкоголя в крови 610
11 Теріасты, бұлшықет  инъекциясы  / Инъекции подкожные, внутримышечные 230
12 Венаішіне инъекция / Инъекции внутривенные 290
13 Венаішіне тамшылап құю / Внутривенное капельное введение 330
14 Қан қысымын өлшеу / Измерение артериального давления 100
15 Жедел жәрдем бригадасының сағатбойғы кезекшілігі / Часовое дежурство бригады скорой помощи 2570
1.15 Дәрігердің қабылдауы (басқа жерден келгендер үшін) / Врачебный прием (для иногородних больных)  
1 Дәрігер терапевт / Врач терапевт 1100
2 Дәрігер педиатр / Врач  педиатр 950
3 Дәрігер невропатолог / Врач невропотолог 1200
4 Дәрігер офтальмолог / Врач офтольмолог 900
5 Дәрігер инфекционист / Врач инфекционист 1200
6 Дәрігер оториноларинголог / Врач оториноларинголог 1100
7 Дәрігер нарколог / Врач нарколог 1400
8 Дәрігер психиатр / Врач психиатр 1300
9 Дәрігер дерматовенеролог / Врач дерматовенеролог 1100
10 Дәрігер хирург / Врач хирург 900
11 Акушер гинеколог / Акушер-гинеколог 1000
12 Дәрігер онколог / Врач онколог 900
13 Дәрігер маммолог / Врач маммолог 800